Show

Wat is een hondenshow?
Een hondenshow is een verzamelplaats in de eerste plaats van hondenliefhebbers. Iedereen die zijn hond komt showen, is van mening dat zij een goede rashond hebben. Zij willen de kwaliteiten van hun hond laten beoordelen. Zij willen de kwaliteiten van hun hond laten meten aan de rasstandaard en uiteraard de competitie aangaan met andere vertegenwoordigers van het ras. Voor elke exposant(diegene die de hond showt) is de drijfveer om naar een show te gaan anders. Fokkers willen graag in de prijzen vallen, om bevestigd te krijgen dat zij met hun ras, goede honden fokken. Eigenaren hebben een hond gekocht en willen bevestigd krijgen dat zij een juiste keuze gemaakt hebben. Uiteindelijk wil iedereen nummer 1 worden.

Raba-patona v.d. Fijola Hoeve.

Fokkers zowel als eigenaren kunnen vaak hun plezier en trots maar ook de teleurstelling niet onder stoelen of banken steken. Niet gek eigenlijk, want als we bedenken dat hondenshows ertoe bijdragen dat het ras voort bestaat, is het niet gek dat emoties een rol spelen. Het maakt een show alleen maar boeiender en de betrokkenheid van deelnemers intenser.

Waar ligt de oorsprong?
De oorsprong van de hondenshow moeten we zoeken in Engeland. Voor die tijd kende men wel veekeuringen waar jachthonden gepresenteerd werden aan speciaal daarvoor aangestelde hondenkeurders. In Engeland werd in 1859 de eerste hondenshow georganiseerd. Uiteraard waren daar voornamelijk honden te vinden van de beter gesitueerden.
De eerste officiële Nederlandse hondententoonstelling vond plaats in Rotterdam op 28 mei 1872. In die jaren hadden hondenshows puur een lokale betekenis. Men was al blij met het inschrijven van een tiental honden. Pas toen de mogelijkheden beter werden met betrekking tot het vervoer, werd de omvang van shows groter. Tegenwoordig mag een tentoonstelling toch gauw uitgaan van 2500 inschrijvingen. Terwijl afgelopen jaar (2008), voor de beroemdste en grootste hondenshow ter wereld, "The Crufts",  meer dan 23000 honden ingeschreven werden.

De Organisatie.  
In Nederland mogen drie verenigingen genoemd worden, die betrokken zijn geweest bij het leggen van de basis voor de Nederlandse kynologie.
Te noemen:
De Koninklijke Nederlandse Jachtvereniging 'Nimrod' opgericht 1874
De Koninklijke Nederlandse Kennelclub 'Cynophilia' opgericht 1890
De Kynologenvereniging Nederland opgericht 1890, opgeheven 1906

Deze drie verenigingen organiseerde hondenshows, maar ieder met zijn eigen voorschriften.
Uiteraard kan men verwachten dat verschillende voorschriften in een gezamenlijk belang, geen positieve uitkomst geeft. De afzonderlijke verenigingen hebben dit ingezien en hebben in 1901 besloten een centraal orgaan op te richten.
Op 1 januari 1902 werd officieel de vereniging 'Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland' opgericht. De Raad bestond uit voorzitters en secretarissen van eerder genoemde verenigingen.. Tegenwoordig bestaat de Raad uit zeven bestuursleden.
De bestuursleden worden gekozen door de ledenverenigingen, op voordracht van het bestuur of van de leden. Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor een specifiek gebied en is daarvoor het eerste aanspreekpunt, zowel voor alle leden (verenigingen) als voor de collega-bestuursleden.

Welke taken kreeg de Raad?

 • De Raad moet verzoeken van kynologische verenigingen, tot erkenning behandelen.
 • De Raad moet het Nederlands Hondenstamboek bijhouden en uitgeven.
 • De Raad moet algemene regels opstellen voor het houden van hondenshows.
 • De Raad moet eventuele geschillen behandelen.
 • De Raad moet algemene regels opstellen voor het houden van field-trails.
 • De Raad moet de honden- en kennelnamen registreren.
 • De Raad moet de regels opstellen voor kampioenschappen en kampioenschapprijzen.

Wie nu de statuten (d.d.15-08-2002) van de Raad op vraagt leest o.a. het volgende:
Het doel van de Raad is o.a. de bevordering van de kynologie in Nederland, het stellen van regels met betrekking tot alle vormen van hondensport in Nederland, zomede het bestrijden van alle handelingen die de belangen of het aanzien van de Nederlandse kynologie kunnen schaden, ongeacht of deze handelingen in of buiten Nederland worden gepleegd;
 
Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:

 • Het erkennen van verenigingen op kynologisch gebied.
 • Het houden van Nederlands hondenstamboek
 • Het houden van een registratieboek van honden en kennelnamen.
 • Het vaststellen van voorschriften betreffende kampioenschappen en het daarop betrekking hebbende register.
 • Het vaststellen van algemene voorschriften voor het houden van hondenshows, (kampioen)-clubmatches; alle soorten van veldwedstrijden en hondenrennen.
 • Het rechtspreken of doen rechtspreken in alle gevallen voorzien bij het huishoudelijk reglement en tevens als een aanklacht wegens handelingen, die in strijd zijn met de belangen der kynologie, bij de Raad van Beheer wordt ingediend.
 • Voorts door wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Nu, ruim honderd jaar later, verricht de Raad van Beheer nog steeds deze activiteiten. Wel zijn de werkzaamheden aanzienlijk uitgebreid, bijvoorbeeld door de opkomst van de vele vormen van hondensport. De Raad heeft in haar langdurig bestaan een stevige basis gelegd voor de hondensport in Nederland. Zij heeft de reputatie om een volwaardige gesprekspartner te zijn voor officiële instanties, een reputatie die overigens sneller is afgebroken dan hij opgebouwd is.

Internationale Hondenshows.
Zoals in Nederland er een basis gelegd werd op nationaal niveau door de Nederlandse verenigingen, zo bestond ook de behoefte om op internationaal niveau eenduidige voorschriften te hebben.
In 1886 werd de aanzet daartoe gegeven door de Nederlandse verenigingen(Raad van Beheer).
In samenwerking van de toonaangevende verenigingen van o.a.

 • Duitsland (Kartell für das Deutsche Hundewesen en und Die Delegierten Kommission)
 • Oostenrijk (Osterreichischer Kynologenverband)
 • België (Société Royale Saint-Hubert)
 • Frankrijk (Société Centrale Canine de France) en
 • Nederland (Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland)

werd op 22 mei 1911 het doel bereikt. De oprichting van de F.C.I.( Federation Cynologique Internationale) was een feit.
Gedurende de Eerste Wereldoorlog verdween de F.C.I. en werd door toedoen van de Franse en Belgische vereniging weer heropgericht in 1921. De nieuwe statuten en de diverse landen werden aangenomen op 10 april 1921. Op 5 maart 1968 werd de F.C.I. erkend als wettig 'persoon'.
De F.C.I. kreeg een aantal overkoepelende taken. Eén daarvan is om regels voor shows en prijzen internationaal identiek te maken. De F.C.I. erkent maar één centraal orgaan per land.
Op dit moment zijn 80 landen lid van de F.C.I en de F.C.I erkent 332 hondenrassen.

De show.
In principe kan elke hondenvereniging een show organiseren, mits zij daarvoor een aanvraag ingediend hebben bij de Raad van Beheer en deze is goedgekeurd. Als de Raad zijn goedkeuring geeft, verplicht de organiserende vereniging zich automatisch tot het naleven van de voorschriften van de Raad van Beheer. De voorschriften staan in het huishoudelijke reglement. Als u een hond gaat showen dient u eigenlijk ook op de hoogte te zijn van de statuten en het huishoudelijke reglement. Zodra u zich inschrijft voor een hondenshow, onderwerpt u zich namelijk ook direct aan deze voorschriften en bepalingen.
 
Welke soorten shows bestaan er?

 • De show zonder kampioensprijzen
 • De nationale kampioensshow's
 • De internationale kampioensshow's
 • De Winnertentoonstelling

De show's die het grootst en het meest bekend zijn, zijn die show's met internationale kampioenschapprijzen. Deze noemen we de C.A.C.I.B. shows (Certificate d' Aptitude au Championnat International Beauté). Voor de werkhondenklasse kennen we de C.A.C.I.T (Certificate d' Aptitude au Championnat International de Travail)- een internationale werkkampioensschapprijs.

Wat kunt u verwachten van een show?
Uiteraard geldt ieder ras, dat de hond tijdig getrimd is of klaar is voor de show. Een dag van te voren zorgt u dat alle benodigdheden al klaar staan om meegenomen te worden. Een showlijn, kam, schaar, drinkbak, trimtafel enz. Als u inschrijft voor een show bent u verplicht om tot het einde te blijven. Dit is verplicht omdat er ook betalende bezoekers zijn die uw hond misschien willen bewonderen. Dus een klapstoeltje meenemen is geen overbodige luxe! U ontvangt een aantal dagen voor de show uw deelname- en kwalificatiekaart. Vergeet deze beslist niet. U vertrekt op tijd.
Op plaats van bestemming aangekomen meldt u zich eerst bij de dierenarts( veterinaire keuring). De dierenarts onderzoekt uw hond op besmettelijke ziekten. Bij de reuen wordt gekeken of er geen sprake is van een monorchide reu(dit is een reu, waarbij beide teelballen niet zijn ingedaald). Na goedkeuring ontvangt u een stempel op uw kwalificatiekaart. U hebt toegang tot de show. Op vertoon van uw deelnemerskaart ontvangt u een catalogus van de show. Uw inschrijvingsnummer is tevens uw benchnummer. De regelgeving met betrekking tot benching is dat uw hond alleen buiten de bench mag verblijven indien hij aangelijnd is en u met hem op weg bent naar de desbetreffende ring voor de keuring of naar de uitlaatplaats. Op tijd dient u zich te melden bij de desbetreffende ring waar uw hond gekeurd gaat worden. Het begint echt spannend te worden! Om u heen bevinden zich uw concurrenten.
 
In de ring bevinden zich 4 personen.

  • De keurmeester, De keurmeester geeft zich een eerste indruk door de totale groep te observeren. Tevens beoordeelt hij/zij uw hond afzonderlijk op de vele punten van de rasstandaard.
  • De Ringmeester, De ringmeester roept de betreffende exposanten op d.m.v. het nr. Hij wijst u uw plek indien u niet op de juiste volgorde staat. Tijdens de keuring zorgt hij voor orde in de ring. Double Handling(het laten roepen van uw hond door iemand die buiten de ring staat) bijv. is verboden. Dit is dus iets wat de ringmeester dient tegen te gaan.
  • De Schrijver, De schrijver zal het door de keurmeester gedicteerde keurverslag noteren. Op basis van het verslag krijgt uw hond zijn kwalificatie. U, ZG, G of M
  • De RIngcommissaris, Bij de ringcommissaris kunt u na afloop uw kwalificatiekaart uw keurverslag en uw prijzenkaartje ophalen.

Nadat elke hond in een klasse apart gekeurd is, worden de deelnemers in rij gezet. De keurmeester kijkt en kijkt en kijkt… soms veel te lang naar uw zin. Soms laat hij/zij de gehele groep nog een keer rond lopen. Wederom staat de gehele groep weer op een rij. Als er in de groep ZG-, G- en M-honden staan, gaan die als eerste de ring uit. De honden met een U kwalificatie blijven over. De keurmeester wijst de nummers 1, 2, 3 en 4 aan.Uw hond(reu) word 1ste in bijv. de Openklasse. Dan bent u na deze keuring nog niet klaar. Ook in de andere Klassen(Jeugdklasse, Fokkerklasse, kampioensklasse) zijn reuen 1ste geworden. U mag dus opnieuw de ring in om uw hond te meten met de andere reuen die 1ste en 2de geplaatst werden. Voorwaarde is dat alle honden een U kwalificatie hebben gekregen. De nummers 1 stellen zich op en de keurmeester kiest uw reu uit, als beste. Dan behaalt u het C.A.C
(Cerificat d'Aitude au Championet)  respectievelijk het C.A.C.I.B.( Cerificat d'Aitude au Championet  International de Beauté). Deze laatste prijs wordt beschikbaar gesteld door de F.C.I.
Nu komen de nummers 2 aan de beurt. De keurmeester zal de nummer 2 uit uw klasse, verzoeken om bij de overgebleven nummers 1 te gaan staan. U zult zich afvragen waarom de keurmeester niet uit alle nummers 2 de beste kiest. Reden hiervoor is dat de mogelijkheid bestaat, dat de nummer 2 uit bijv. de fokkersklas beter is dan de nummer 1 uit de openklas. De nummer 2 uit de klasse waaruit de keurmeester de kampioen gekozen heeft vult de opengevallen plaats op en de keurmeester wijst nu de reserve C.A.C.- of C.A.C.I.B-kampioen aan. Bij de teven wordt dezelfde procedure gevolgd. Daarna moet de beste reu tegen de beste teef uitkomen. Dan wordt het pas echt spannend. Als uw hond wint, zal hij uit moeten komen in de erering. U wint! Dan ontvangt u de titel B.O.B.(Best of Breed)
In de erering wordt de beste hond van de show gekozen. Eerst wordt nog de beste van de rasgroep gekozen. Alle rassen zijn namelijk. ondergebracht in rasgroepen.

Begrippen
Op een show kan een hond een verschillende benamingen krijgen.

 • M: Matig. Een hond krijgt een M die maar in geringe mate aan de standaard van het ras voldoet.
 • G: Goed. Dit wordt gegeven aan de hond die nog wel aan de standaard van het ras voldoet, maar toch meerdere afwijkingen heeft die storen en niet bij de rasstandaard horen.
 • ZG: Zeer Goed. Een hond krijgt een Ze als de hond in het algemeen aan de standaard van het ras voldoet, maar enkele afwijkingen heeft die het ideale rasbeeld verstoren.
 • U: Uitmuntend. Deze hond voldoet zodanig aan de rasstandaard dat een kleine afwijking het ideale rasbeeld niet verstoord. Later kan een hond een BOB krijgen. Best of Breed. Dit betekend dat er per ras de beste hond wordt gekozen die de titel BOB krijgt. De hond kan ook BIS krijgen. Best in Show. Hier wordt uit alle rassen de beste hond gekozen op deze show.

Zo kent men:

 • Herdershonden en Veedrijvers(tot deze groep behoort de Bouvier)
 • Pinchers, Schnauzers en Molossers
 • Terriërs
 • Dashonden
 • Spitsen en oertypes
 • Staande honden
 • Lopende honden – zweethonden
 • Windhonden
 • Gezelschapshonden
 • Retrievers en waterhonden

Klassen
Per ras zijn er verschillende klassen:

 • Puppyklasse (6-9 maanden)
 • Jeugdklasse (9-18 maanden)
 • Jonge hondenklasse (15-25 maanden, niet bij elke show)
 • Openklasse (>15 maanden)
 • Gebruikersklasse (>15 maanden)
 • Veteranenklasse (>8 jaar)
Ch Cobyco Call the Tune 2004

Dus zou u winnaar worden van de herdershonden en veedrijvers, dan behaald u de titel B.I.G(Best In Group). Vervolgens staat u tegenover de winnaars uit de andere rasgroepen. Nu zal een allround keurmeester de overgebleven honden keuren. Wint u deze laatste ronde, dan behaald u de titel B.I.S.(Best In Show)

De Keurmeester.  
De taak die weggelegd is voor de keurmeester, is bepaald geen eenvoudige te noemen. Als wij deze persoon onder de loep nemen, doet hij/zij het voor de winnaars altijd goed en voor de verliezers heeft hij er of geen verstand van of hij is partijdig. We kijken even naar de weg die iemand af moet leggen voor hij/zij keurmeester wordt.
Als eerste zult u voor de examens KK1 en KK2(Kynologische Kennis) moeten slagen. Hebt u die twee diploma's op zak, dan mag u examen doen voor het diploma Exterieur en Beweging. U doet u kennis voor dit examen op door o.a. kennis op te doen m.b.v. films en dia's over beweging en het skelet. Bovendien krijgt u een aantal praktijkgevallen, waarbij u moet keuren. Als u voor dit diploma slaagt, dan kunt een rasexamen aanvragen. In de tussentijd kunt u zich laten plaatsen op de lijst van aspirant-keurmeesters. Een aspirant-keurmeester mag het betreffende ras op clubmatches in Nederland plaatsen en kwalificeren. Een aspirant-keurmeester is niet bevoegd te keuren op kampioenschap  clubmatches en tentoonstellingen. Iemand die een rasexamen wenst af te leggen dient zich op te geven bij de Raad van Beheer, die de keurmeestervereniging (VKK) en de betrokken rasvereniging op de hoogte stelt. Slaagt u voor dit gedeelte, dan kunt U op de officiële keurmeesterlijst van de Raad van Beheer geplaatst worden. (zie keurmeesterlijst)

Als een keurmeester op deze lijst staat, kan je ervan uit gaan dat hij/zij over de nodige kennis beschikt. Echter bij elke keuring zal voor hij/zij weer een moeilijke, verantwoordelijke en zware taak hebben. De keurmeester moet altijd uitgaan van de rasstandaard. In de rasstandaard wordt het ideaalbeeld van een ras beschreven. Keurmeesters moeten de honden bij een keuring aan de rasstandaard toetsen. De interpretatie mogelijkheden van de keurmeester zijn natuurlijk vele. Wat is "krachtig"? De keurmeesters hebben dus een zware taak. Zij dienen dus ook 'zonder aanzien des persoons'te keuren.

Iedereen zal zich altijd voor moeten houden, dat de keurmeester het nooit alleen 'gedaan' heeft. Kritiek gaat alle kynologen aan. De fokkers, de rasvereniging, de keurmeesters, de Raad van Beheer en de kopers van rashonden. Elkaar beschuldigen geeft één grote verliezer: De hond. Positief met elkaar samenwerken, leidt tot verbetering van het ras. Goede shows zijn in het belang van het ras.

Bron: Hondenencyclopedie
Raad van Beheer(statuten)
Showing your dog, Cuncliffe
Showdogs , Brucker